สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริการกับ Bullet International Logistics

เมื่อใช้บริการ Bullet International Logistics ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่งหรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ Bullet International Logistics ได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก Bullet International Logistics

การจัดส่งของ  หมายถึง เอกสารและพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง Bullet International Logistics สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดย Bullet International Logistics ทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่ง ระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัทขนส่งใดๆ หรือเรียกต่อไปว่า “บริษัทผู้นำส่ง” ที่ผู้จัดส่งกำหนด  หรือตามที่ Bullet International Logistics เห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ หากผู้จัดส่งต้องการความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นในการจัดส่ง สามารถชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการทำประกันได้ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านล่าง)

Bullet International Logistics ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่งได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง (1) เติมเต็มเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ และจ่ายภาษีอากรตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย (2) เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่างๆในทางศุลกากร และการควบคุมการส่งออก และในฐานะของผู้รับของ ในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดโบรกเกอร์ทางด้านภาษีเพื่อให้กระทำพิธี และรายการทางศุลกากร และ (3) เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทาง บริษัทผู้นำส่งเห็นสมควร

ผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการให้บริการ หากพบว่า:

– สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย และสินค้าอันตราย รวมถึง วัตถุต้องห้ามหรือวัตถุควบคุมตามระเบียบของ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการบินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตรายบนเส้นทางยุโรป) หน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรที่บังคับใช้

– การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง อาหารและยา สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร ตราสารเปลี่ยนมือได้ที่ระบุชื่อผู้ถือ โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ซากมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติด/ยาที่ผิดกฎหมาย

– การจัดส่งนั้นประกอบด้วยวัตถุอื่นใดที่ Bullet International Logistics ตัดสินว่าเป็นวัตถุที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตามกฎหมาย หรือ การบรรจุหีบห่อของสิ่งที่จะจัดส่งนั้นมีข้อบกพร่องและไม่เพียงพอต่อดำเนินการจัดส่ง

Bullet International Logistics ไม่สามารถรับส่งสิ่งจัดส่งไปยังปลายทางที่เป็นตู้ไปรษณีย์ หรือตามรหัสไปรษณีย์ได้ สิ่งจัดส่งจะได้รับการส่งไปตามที่อยู่ของผู้รับ ซึ่งระบุโดยผู้จัดส่ง โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปยังชื่อของผู้รับตามที่ได้ระบุชื่อไว้

สำหรับการจัดส่งที่มีการระบุที่อยู่ในการจัดส่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางใดๆ สิ่งของก็จะได้รับการจัดส่งไปยังพื้นที่ส่วนกลางตามที่ระบุไว้นั้น

หากการจัดส่งนั้นได้รับการพิจารณาว่าไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ หรือมีการประเมินมูลค่าของสิ่งของนั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีนำเข้า หรือไม่มีผู้รับหรือไม่มีสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ หรือผู้รับปฏิเสธการรับสิ่งจัดส่ง หรือปฏิเสธการชำระภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร บริษัทผู้นำส่งอาจใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวกลับไปยังผู้จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการส่งกลับ (ซึ่งรวมถึงค่าขนส่งขากลับ ค่าภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการนำกลับ) หรือในกรณีที่การจัดส่งนั้นอาจจะถูกยึดโดยศุลกากร หรือในกรณีบริษัทผู้นำส่งไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งถึงประเทศปลายทาง สิ่งจัดส่งนั้นจะถูกส่งกลับหรือทำลาย ซึ่ง Bullet International Logistics ไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้จัดส่งหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งทั้งสิ้น

Bullet International Logistics และบริษัทผู้นำส่ง มีสิทธิในการเปิดตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ค่าจัดส่งของ Bullet International Logistics คำนวณตามน้ำหนักจริง และปริมาตรน้ำหนักจริง อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าจะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการ และ Bullet International Logistics สามารถชั่งน้ำหนัก และวัดขนาดของการจัดส่งทุกชนิดอีกครั้งได้ เพื่อเป็นการยืนยันการคำนวณค่าจัดส่งดังกล่าว ผู้จัดส่งจะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับ Bullet International Logistics สำหรับค่าจัดส่ง ค่าอุปกรณ์ ค่าภาษีศุลกากรต่างๆ

สำหรับการบริการใด หรือการกระทำใดที่ Bullet International Logistics ได้กระทำลงไปในนามของผู้จัดส่ง หรือผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย  ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการยอมรับสำหรับการให้บริการ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2

ความรับผิดชอบของ Bullet International Logistics นั้นจำกัดอยู่ภายใต้ความสูญหายและความเสียหายโดยตรงเท่านั้น

สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและการเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษ หรือเกิดโดยทางอ้อม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของการสูญหาย และเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้โดย Bullet International Logistics ไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของ Bullet International Logistics ในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆก็ตาม โดยไม่มีผล กระทบต่อข้อ 7-11 จะอยู่ภายใต้มูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

ความรับผิดชอบของ Bullet International Logistics ในส่วนการดำเนินการขนส่งในเขตประเทศไทย ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากผู้จัดส่งถึงที่ทำการ Bullet International Logistics ในประเทศไทย จำกัดความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและสูญหาย 1,000 บาท ต่อหนึ่งที่อยู่การจัดส่ง

สำหรับการจัดส่งที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทผู้นำส่งต่อจาก Bullet International Logistics จำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายไม่เกิน 600บาทต่อกิโลกรัม สำหรับบริการจัดส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ และไม่เกิน 300 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับบริการจัดส่งด่วนทางบกระหว่างประเทศ และไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ หนึ่งที่อยู่การจัดส่ง สำหรับบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศแบบลงทะเบียน

ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่ง ตามข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่า และขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8  (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด

การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง Bullet International Logistics ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ Bullet International Logistics ตอบรับการจัดส่ง ถ้ามิเช่นนั้น Bullet International Logistics จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Bullet International Logistics สามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่งซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของสิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับการจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้นไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า

Bullet International Logistics ทำการพยายามอย่างเหมาะสมในทุกกรณีในการดำเนินการจัดส่งให้ตรงตามหมายกำหนดการปกติของ Bullet International Logistics โดยตารางเวลานี้จะไม่ถือเป็นข้อผูกพันและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งนี้ Bullet International Logistics จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากความล่าช้า

Bullet International Logistics จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของ Bullet International Logistics รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคและภาพถ่าย  ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่า Bullet International Logistics จะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับ Bullet International Logistics ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม

ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศ และไปยังที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการและบังคับใช้ตามหลักอนุสัญญามอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่งระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน (ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและอนุสัญญาเหล่านี้ จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผู้จัดส่งจะต้องให้ความคุ้มครองและไม่ก่อให้เกิดภัยใดๆแก่ Bullet International Logistics ในความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้จัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้รวมถึงในการที่ผู้ส่งละเมิดการประกันและกระทำดังต่อไปนี้

– ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้จัดส่ง หรือตัวแทนของผู้จัดส่งจะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง

– การจัดส่งจัดเตรียมขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยพนักงานของผู้จัดส่ง

– ผู้จัดส่งใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ในการเตรียมการจัดส่ง

– ผู้จัดส่งปกป้องการจัดส่งจากการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการเตรียมการจัดส่ง การจัดเก็บ และการขนส่งไปยัง Bullet International Logistics

– การกำหนดและแจ้งที่อยู่ปลายทางของการจัดส่งอย่างถูกต้อง และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่งที่มีการดูแลรักษาและจัดการตามปกติ

ผู้จัดส่งยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่การจัดส่งจะต้องผ่านสถานที่แวะจอดระหว่างทาง

สำหรับสิ่งจัดส่งที่ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้จัดส่งต้องรับคืนสิ่งจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ Bullet International Logistics ตอบรับการจัดส่ง

หากเลยเวลากำหนด Bullet International Logistics จะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อสิทธิประโยชน์ของ Bullet International Logistics การข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หรือในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการในเขตอำนาจนอกการตัดสินของศาล และบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่มาของการจัดส่ง และผู้จัดส่งจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการขัดกับกฏหมายที่บังคับใช้  องศาลสิ่งวามปลอดภัยในการขนส่งด้วยการดูแลรักษาทั่วไป

ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆ ก็ตาม  จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

Login

This site is registered on wpml.org as a development site.